Beleid en organisatie

 

Beleid en organisatie

Inhoud
1. Beleidsplan Ortus Orthopedie
2. Visie op bestuur en toezicht
3. Jaarverslagen


a. Beleidsplan Ortus Orthopedie 2021 - 2025

 

Download hier het beleidsplan.


b. Visie op bestuur en toezicht 2021

 

Aan

Raad van Toezicht

Van

Bestuur (kk046)

Datum

17 september 2021

Betreft

Visie op bestuur en toezicht 

Toelichting
De actuele Zorgbrede Governancecode formuleert een verplichting voor bestuur en RvC een visie te hebben op besturen en toezicht houden. Bij de start van ons initiatief hechten we er waarde aan  invulling te geven aan deze verplichting. Deze notitie bevat de aanzet daartoe. Na bespreking in de RvT stellen we de visie tot nader order vast. Jaarlijks bekijkt het Bestuur of aanpassing en/of aanvulling nodig is. Samen met het jaarlijks in de RvT vast te stellen toezichtskader wordt zo de basis voor het toezicht binnen de Stichting Ortus Orthopedie gevormd.  

1. Inleiding 

Besturing en toezicht zijn in deze visie onlosmakelijk met elkaar verbonden. De besturing is gericht op het realiseren van de doelen van de Stichting Ortus Orthopedie (hierna Ortus Orthopedie). Toezicht daarop vinden wij vanzelfsprekend, gelet op het maatschappelijk en bedrijfseconomisch belang.

Als maatschappelijke organisatie wil Ortus Orthopedie transparant zijn in de wijze van besturen en toezicht houden en de keuzes die daarbij gemaakt worden. Omdat we vinden dat de governance onlosmakelijk verbonden moet zijn met de reden van bestaan van Ortus Orthopedie, hebben we de visie op besturen en toezicht opgenomen in ons actuele visiedocument. We realiseren ons dat besturen en toezicht houden geen statische activiteiten zijn, maar onderhevig aan externe invloeden. Indien nodig of wenselijk actualiseren we onze wijze van besturen en toezichthouden. 

2. De besturing van Ortus Orthopedie

Inleiding

Ortus Orthopedie werkt vanuit het vastgestelde visiedocument ‘Beleidsplan Ortus Orthopedie 2021’, goedgekeurd in de RvT van november 2021. Daar is de ondernemingskoers voor de komende jaren vastgelegd. Ortus Orthopedie is opgericht om – in eerste aanvang – orthopedische diagnostiek op een hoog niveau aan te bieden, binnen verantwoorde bedrijfseconomische condities. Dit gebeurt in de context van een kleine, startende onderneming. 

De strategie


De strategie van Ortus Orthopedie is vastgelegd eerder genoemd beleidsplan. Over aanpassing van dat plan besluit het Bestuur, waarna de RvT tot goedkeuring overgaat.

Werken vanuit kernwaarden

Ortus Orthopedie werkt vanuit heldere kernwaarden. Onze kernwaarden zijn hartelijk, professioneel en gezond verstand. De kernwaarden geven inspiratie, richting aan ons handelen en zijn bepalend in de wijze waarop we binnen en buiten het bedrijf samenwerken. 

Leidende patiëntprincipes


De kernwaarden geven ook richting aan de omgang met onze patiënten. We verplaatsen ons in de behoeften van de patiënt en geven daar in ons handelen invulling aan. 

De besturing van Ortus Orthopedie  

In de besturing van het bedrijf hanteert Ortus Orthopedie een aantal uitgangspunten en principes:

 • Ortus Orthopedie werkt aan helder geformuleerde doelen die wezenlijk zijn voor Ortus Orthopedie  als zorgorganisatie. In aantal zijn deze beperkt. 
 • Het Bestuur wil besturen door in gesprek te zijn met de interne organisatie en externe omgeving. Op deze wijze wil zij komen tot gedeelde visies en uitgangspunten als basis voor beslissingen. 
 • Ortus Orthopedie zorgt voor goede voortgang- en verantwoordingsinformatie. Op basis daarvan gaan we in gesprek en sturen we bij. Vervolgens houden we elkaar aan de gemaakte afspraken. 
 • Het Bestuur zoekt in de besturing de balans tussen harde indicatoren (meten is weten) enerzijds en anderzijds zachtere elementen als inspiratie, motivatie, menselijkheid, leiderschap, goede omgangsvormen en wederzijdse interesse.

Overlegstructuur

Onderdeel van de besturing is de overlegstructuur. Deze staat ten dienste van het halen van de ondernemingsdoelstellingen en het juiste midden weten te houden tussen snelheid, kwaliteit en draagvlak van het besluitvormingsproces. De afstand tussen directie en operatie is vanzelfsprekend klein, de overlegstructuur is hierop geënt en is daarom zo min mogelijk gelaagd. De directie is eindverantwoordelijk voor het besturen van Ortus Orthopedie, conform zijn statutaire benoeming en taak.

Voortgangsrapportages

In de rapportages wordt een analyse gemaakt van de verschillen tussen de begroting en de realisatie van de kasstromen. In de rapportages wordt voornamelijk ingegaan op uitzonderingen. Daarnaast wordt de voortgang op de ondernemingsdoelen in beeld gebracht. Het uitgangspunt hierbij is dat het Bestuur verantwoording aflegt aan de RvT.

Operationele sturing

De directie stuurt op cruciale inspanningen om de hoofddoelen patiënttevredenheid en een gezond rendement te realiseren. Deze inhoudelijke doelen worden alleen bereikt als de organisatie op orde is. Dat doen we door te sturen op:  

 • Mens & cultuur;
 • Financiering, rendement en risico;
 • Processen en ICT.

Cultuur en houding en gedrag

Sturing op cultuur en houding en gedrag is bij Ortus Orthopedie een integraal onderdeel van ons dagelijks handelen. De sturing zit daar op de kernwaarden, maar bijvoorbeeld ook op de wens een ondernemender organisatie te worden met verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Op allerlei manieren en op allerlei momenten komt die sturing op cultuur en houding en gedrag terug in het dagelijks managen van de organisatie.

3. Het toezicht bij Ortus Orthopedie 

Het (interne) toezicht op Ortus Orthopedie berust bij de Raad van Toezicht. De RvT vervult  een drietal rollen: werkgever, toezichthouder en klankbord. Deze elementen worden hieronder uitgewerkt. Vooraf zij opgemerkt dat de meer formele aspecten niet in deze visie zijn opgenomen, omdat daarvoor ruim aandacht is in de Statuten, het RvC-reglement, Directiestatuut, e.d. Voor de kwaliteit van het toezicht bij Ortus Orthopedie is het van belang te vermelden dat de RvT jaarlijks het eigen functioneren evalueert.

a. De RvT als werkgever

De rol van de RvT als werkgever is grotendeels vastgelegd. Essentie is een zorgvuldig werkgeverschap, rekening houdend met wet- en regelgeving en maatschappelijke opvattingen.

b. De RvT als toezichthouder

Toezicht omvat vanzelfsprekend inhoudelijke en procedurele aspecten. De RvT vervult haar inhoudelijke rol als toezichthouder op basis van een jaarlijks te actualiseren toetsingskader. Het toetsingskader is een instrument voor de RvT en Bestuur om de realisatie van doelstellingen en randvoorwaarden te bewaken en om vast te stellen of de RvT goed toezicht daarop kan houden en het Bestuur goed kan sturen. In dit kader staan alle aspecten benoemd die de RvT bij haar toezichthoudende taak betrekt. Het toetsingskader beslaat het toezicht op de zorg, de bedrijfseconomische aspecten en de relevante wet- en regelgeving. 

Bij het toezicht – op alle terreinen - wordt ook aandacht geschonken aan de zogenaamde ‘soft controls’. Dit operationaliseren we onder andere door één maal per jaar stil te staan bij het ‘doorleven’ van de Governancecode, inclusief deze notitie.

De procedurele aspecten van het toezichthouden liggen vast in Statuten en het Reglement RvT. Naar die documenten wordt hier kortheidshalve verwezen.

c. De RvT als klankbord

RvT en Bestuur onderkennen dat de RvT een klankbordfunctie heeft en dat dit een meerwaarde voor Ortus Orthopedie heeft. Om deze rol tot zijn recht te laten komen, moet bij de uitvoering rekening gehouden worden met een tweetal demarcaties:

 • Allereerst moet het Bestuur gevrijwaard zijn van interventies in de eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid en moet de RvT zijn toezichthoudende taak zonder terughoudendheid uit kunnen voeren. Klankborden stopt dus daar waar adviezen c.q. overwegingen dreigen over te gaan in meebesturen.
 • Ten tweede kan de werkgeversrol van de RvT er toe leiden dat het Bestuur adviezen c.q. overwegingen van de RvT op gronden van de hiërarchische relatie zwaarder weegt dan alleen op inhoudelijke gronden het geval geweest zou zijn.

RvT en Bestuur van Ortus Orthopedie zijn zich van het voorgaande bewust en hebben daarom de volgende elementen voor een effectieve klankbordrol gedeeld: 

 • De klankbordrol concentreert zich in eerste instantie op bestuurlijke dilemma’s en strategische vragen. Vanzelfsprekend kan waar dat zinvol is de RvT (of individuele leden) op meer going concern achtige vraagstukken adviseren.  
 • Voor een effectieve klankbordrol dient – met respect voor ieders rol – een open, vrije, tijdige en prettige ambiance beschikbaar te zijn, het liefst losgekoppeld van reguliere vergadermomenten. De ervaring is dat vooral strategie- en beleidszaken zich voor het klankborden kwalificeren.
 • Er worden heldere afspraken gemaakt over wat er met de uitkomsten wordt gedaan. De uitkomsten van het klankborden worden respectvol op hun waarde geschat en de resultaten worden altijd teruggelegd in het betreffende gezelschap.
 • Zowel RvT als Bestuur kan het initiatief tot het inzetten van het klankborden nemen. Bij het klankborden zelf is er niet zozeer sprake van twee verschillende gremia die zich over een bestuurlijk dilemma of strategisch vraagstuk buigen. Het gaat er om met de totale groep van betrokkenen vooruitgang te boeken op het betreffende bestuurlijke dilemma. Het is zeker niet noodzakelijk (eerder nog onwaarschijnlijk) dat een klankbordbijeenkomst tot een besluit over de aanhangige materie leidt. Daarbij is immers weer de reguliere scheiding van taken van belang. 
 • Voor het prudent omgaan van de potentiële spanning tussen de klankbord- en de werkgeversrol is het bewustzijn daarover een eerste vereiste. Het is met name aan de RvT om met het oog hierop een veilig klimaat te creëren, waarin genoemde spanning zo veel mogelijk geneutraliseerd wordt.

In de jaarplanning wordt gekeken hoe invulling aan de klankbordrol gegeven wordt. 

c. Jaarverslag en jaarrekening

2021/2022

kk143, 21 April 2023

kk160, 21 April 2023